خویشان ما کوه نوردان در نپال، در فاجعه زلزله به شدت آسیب دیده اند! جشنواره یخ نوردی و ورزش های زمستانی نمایشگاه جهانی کتاب کوهستان آبشار سنگان دره ای زیبا در استان لرستان قله ها و یخچال های منطقه علم کوه دماوند کوه را بشناسیم!