جشنواره یخ نوردی و ورزش های زمستانی نمایشگاه جهانی کتاب کوهستان آبشار سنگان دره ای زیبا در استان لرستان قله ها و یخچال های منطقه علم کوه دماوند کوه را بشناسیم!

آيين نامه ي دفاتر نمايندگي انجمن كوه نوردان ايران
1- انجمن كوه نوردان ايران به منظور تسهيل ارتباط تشكيلاتي با ساير اعضای خود در سراسر كشور ، بر اساس اين آيين نامه اقدام به تشكيل دفترهاي نمايندگی در شهرستان ها مي نمايد .
2- در شهرهايي كه يك يا چند نفر از اعضاي انجمن ، درخواست تاسيس دفتر نمايندگي را داشته باشند ، هيات مديره يك نفر را به عنوان نماينده در آن شهر معرفي مي كند . اين فرد براي مدت شش ماه اقدام به عضو گيري از طريق دعوت از افراد و گروه هاي كوه نوردي خواهد كرد .
در پايان شش ماه ، اعضاي انجمن در آن شهر مجمع عمومي تشكيل خواهند داد و « هيات اجرايي » دفتر نمايندگي را كه شامل حداقل سه نفر خواهد بود ، با راي مستقيم و مخفي انتخاب خواهند كرد .
تبصره : نماينده ي منتخب انجمن پس از انتخاب هيات اجرايي ، اين سمت را نخواهد داشت .
3- هيات اجرايي منتخب بايد حداكثر تا دو هفته پس از انتخابات ، نخستين نشست خود را تشكيل دهد و از ميان خود يك نفر را به عنوان رييس ، يك نفر را به عنوان دبير ، و يك نفر را به عنوان خزانه دار انتخاب كند .
اعضاي هيات اجرايي ، داراي حق راي برابر هستند .
4- رييس هيات اجرايي ، بايد تا يك ماه پس از انتخابات يك نسخه از صورت جلسه ي مجمع به همراه اسامي ديگر اعضا و مسووليت هاي آنان را به دفتر مركزي انجمن بفرستد تا براي دفتر نمايندگي ، حكم صادر و ارسال شود . اگر هيات مديره به هر دليلي صدور حكم نمايندگي را صلاح نداند ، بايد حداكثر تا يك ماه پس از دريافت مدارك هيات اجرايي ، نظر خود را كتباً به رييس هيات اجرايي اعلام كند .
هيات اجرايي منتخب ، حق دارد اعتراض خود را در صورت عدم صدور حكم نمايندگي ، به بازرس انجمن اعلام نمايد .
5- مهم ترين اختيارات و وظيفه هاي  دفتر نمايندگي عبارت اند از :
1-5 ) پي گيري اهداف موضوع ماده ی 2 اساسنامه
2-5) پذيرش عضو به موجب ماده ي 9 اساسنامه
3-5 ) تشكيل نشست هاي ماهانه و ارايه ي صورت جلسه به هيات مديره
4-5 ) تشكيل نشست هاي اجرايي و ارايه ي صورت جلسه به هيات مديره
5-5 ) دريافت حق عضويت و كمك هاي مردمي
6-5 ) پرداخت هزينه هاي جاري از محل دريافت حق عضويت
7-5 ) فرستادن گزارش برنامه و مطالب ديگر مرتبط به كوه نوردي جهت درج در گاهنامه و تارنماي انجمن
8-5 ) برگزاري نشست ها ، كلاس ها و همايش هاي علمي و فرهنگي
9-5 ) ديگر فعاليت ها با توجه به اساسنامه
6- دفتر نمايندگي مي تواند بخشي يا تمام درآمدهاي حاصل از حق عضويت و كمك مالي دريافتي را صرف امور جاري و گسترش فعاليت های دفتر كند ، همچنين اختيار دارد كه بخشي از درآمدهاي حاصله را به صندوق دفتر مركزي واريز نمايد .
7- كارت عضويت انجمن فقط توسط دفتر مركزي صادر مي شود و اعضايي كه حق عضويت خود را به دفترهاي نمايندگي داده اند ، مبلغي به عنوان « هزينه ي صدور كارت » كه همه ساله توسط هيات مديره تعيين مي شود ، پرداخت خواهند كرد .
8- دفتر نمايندگي بايد هزينه ها و درآمدها ، همچنين دارايي و بدهي خود را در دفترهاي مربوطه ثبت نمايد و در مهر ماه هر سال ترازنامه و صورت در آمد و هزينه ي خود را به دفتر مركزي بفرستد .
9- كليه ي دارايي هاي دفتر نمايندگي مشمول مواد 33 و 34 اساسنامه خواهد بود .
10-  فعاليت اعضاي هيات اجرايي دفتر نمايندگي انجمن افتخاري است ، اما هيات اجرايي مي تواند براي انجام امور دفتري كارمند يا كارمنداني استخدام كند .
11- اعضاي هيات اجرايي در صورت كم كاري و قصور از آيين نامه و اساسنامه ي انجمن ، به موجب گزارش بازرس يا تصميم اكثريت هيات اجرايي يا تصميم اكثريت مجمع عمومي ، از خدمت در دفتر نمايندگي معاف و حكم آنان لغو مي گردد .
12- اعضاي هيات اجرايي دفترهاي نمايندگي انجمن داراي حق راي برابر هستند و در مقابل مصوبات هيات اجرايي مسوول مي¬باشند .

فرم درخواست تاسیس دفتر نمایندگی انجمن کوهنوردان ایران در شهرستان ها